Even geduld aub. Berekening is in volle gang
help-button
Sluiten

Welkom bij het BIPT-onlinehulpsysteem. Door op de knop 'Help' te klikken kunt u steeds meer informatie krijgen over het scherm dat u momenteel bekijkt.

Vergelijkingsprogramma vast - Hoe werkt het


1.Doel van de module vaste telefonie  

2.Indeling van de kosten voor vaste telefonie. 

3.Stap 1: Invoeren van uw zoekopdracht 

4.Invoeren van oproepen naar vaste nummers. 

5.Oproepen naar mobiele nummers. 

6.Oproepen naar het buitenland. 

7.Stap 2: gedetailleerde informatie. 

8.Stap 3: weergave van de resultaten. 

9.Details van de tariefplannen in de resultaten

 

1.Doel van de module vaste telefonie

Aan de hand van deze module kunt u de gemiddelde maandelijkse kosten vergelijken van de tariefplannen op de Belgische particuliere markt voor het gebruik van vaste telefonie 

-         hetzij via een "snelle opzoeking" door de standaardwaarden van de tool te gebruiken;

-         hetzij via een "gepersonaliseerde opzoeking", die rekening houdt met de details van het maandelijkse gebruikspatroon zoals u het hebt ingegeven.

Deze indicatieve tool kan u helpen een specifiek tariefplan te kiezen uit de verschillende aanbiedingen die vandaag op de markt te koop zijn en die u in het tariefvergelijkingsprogramma kunt terugvinden.

 

Deze module vergelijkt enkel de aanbiedingen voor vaste telefonie. In het bijzonder omvat de module vaste telefonie momenteel geen aanbiedingen van het type VoIP ("Voice over Internet Protocol").

2.Indeling van de kosten voor vaste telefonie

De verschillende kosten die u kunt oplopen bij de aankoop en het gebruik van telecommunicatiediensten kunnen worden ingedeeld in drie soorten van kosten: eenmalige kosten, vaste kosten en variabele kosten.

Eenmalige kosten: 

Bij de aankoop van een vaste-telefoniedienst kunt u te maken krijgen met drie soorten van eenmalige kosten: de aansluitingskosten, de activeringskosten en de installatiekosten. 

Ø De aansluitingskosten hoeft u enkel te betalen indien:

-         u verhuist naar een nieuw gebouw,

-         u nooit eerder een aansluiting hebt gehad of u er geen meer hebt,

-         u het type van "distributiekanaal" wenst te wijzigen.

 

Door de sterke ontwikkeling van het Belgische immobiliënpark enerzijds en de bijzondere aard van dit soort kosten anderzijds - die per definitie nauw verband houden met de kenmerken die eigen zijn aan uw woning - heeft het BIPT besloten om geen rekening te houden met dit soort van kosten in de resultaten van de tariefvergelijking.  

Indien u tot een van deze categorieën behoort, raadt het BIPT u sterk aan om inlichtingen in te winnen over de technische mogelijkheden en de kosten die u kunt oplopen bij de operatoren van uw keuze zodat u over informatie beschikt die perfect is afgestemd op uw specifieke geval.

Ø  De activeringskosten stemmen overeen met de kosten die de operator doorberekent om de dienst te activeren. Deze zijn verschuldigd voor elke telecommunicatiedienst die een vast element omvat maar daarvoor kan een korting gelden of ze kunnen wegvallen dankzij een tijdelijke promotie. Het tariefvergelijkingsprogramma houdt rekening met deze soorten van kosten en promotie.

 

Ø  Er zijn twee gevallen mogelijk voor de installatiekosten: ofwel voert u zelf de installatie uit ofwel wenst u deze taak toe te vertrouwen aan een technicus. Het te betalen bedrag zal afhangen van deze keuze. Daarom vraagt het programma u ook naar uw voorkeur inzake installatie. Er dient te worden opgemerkt dat bepaalde plannen slechts het ene of het andere type van installatie toestaan. Daaruit vloeit redelijk logischerwijze voort dat deze plannen, afhankelijk van het type van installatie dat u kiest, al dan niet in de door het programma voorgestelde plannen zullen worden weergegeven. Bij de weergave van de resultaten zullen de plannen volgens deze logica worden gefilterd:

 

a.      De plannen die beide installatieformules aanbieden, zullen altijd in de resultaten worden opgenomen en de door de gebruiker gekozen optie weergeven;

b.      De plannen die enkel de installatie door een technicus omvatten zullen ook altijd worden weergegeven in de resultaten. Er is geen enkele reden om de weergave van dat soort van plan te verbieden, in het bijzonder indien dat plan een goede prijs biedt;

c.       De plannen die enkel een installatie omvatten waarbij de installatie door de gebruiker moet gebeuren, zullen enkel worden weergegeven indien de gebruiker heeft gekozen voor een eigen installatie. Indien de gebruiker immers heeft gekozen voor een installatie door een technicus, zal hij niet tevreden zijn met een product dat hij zelf moet installeren.    

 

Het programma gaat er standaard van uit dat het antwoord op deze vraag "eigen installatie" is: indien de gebruiker deze parameter dus niet aanpast, zal hij alle tariefplannen kunnen zien, los van de kwestie van de installatiekosten.

De vaste kosten:

Het gaat om maandelijkse terugkerende bedragen. Nemen we bijvoorbeeld de waarde van uw maandabonnement en de eventuele tariefopties die werden geactiveerd (bijvoorbeeld om oproepen naar mobiele nummers of naar het buitenland te dekken).

De variabele kosten:

De variabele kosten zijn kosten die worden opgelopen wanneer uw verbruik het forfait dat in de gekochte dienst(en) zit, overschrijdt. In telefonie bijvoorbeeld stemt het bedrag dat in uw maandabonnement begrepen is, overeen met de vaste kosten en stemmen de oproepen die daarboven op werden gemaakt, overeen met de variabele kosten.

Met uitzondering van de aansluitingskosten houdt het tariefvergelijkingsprogramma rekening met deze verschillende kosten in de berekening van de gemiddelde maandelijkse kostprijs. Om de financiële impact van die kosten gedurende een relevante periode af te schrijven, heeft het BIPT als hypothese een referentieperiode van drie jaar genomen, conform de aanpak die de OESO volgt voor de studie van de tariefkorven in de telecommunicatiesector. In de praktijk betekent dit dat ervan wordt uitgegaan dat het daar een gemiddelde periode betreft binnen welke de consument denkt de dienst(en) te gebruiken alvorens te overwegen om eventueel van formule of provider te veranderen.


3.Stap 1: Invoeren van uw zoekopdracht

Als u opteert voor de "gepersonaliseerde opzoeking" bestaat de eerste stap erin de details in te voeren met betrekking tot het gebruik van uw vaste toestel. 

Figuur 1 - Postcode van de plaats van de aansluiting, soort van installatie en promoties

Om te bepalen wie de operatoren zijn die u vaste telefonie kunnen bieden op de plaats van de aansluiting waarvoor u een tariefvergelijking aanvraagt, moet u de postcode opgeven van de plaats van deze aansluiting. Dat veld moet ook worden ingevuld als u opteert voor de "snelle opzoeking" of de invoer van gedetailleerde informatie (punt 4).

Alvorens uw gegevens voor vaste telefonie in te voeren, wordt u gevraagd om het type van installatie te kiezen dat u wenst. Ofwel kiest u voor een installatie door uzelf ofwel vertrouwt u deze taak toe aan een technicus. Het programma gaat er standaard van uit dat u kiest voor een installatie door uzelf ("Do-It-Yourself"-installatie).

U moet ook vermelden of u in de resultaten al of niet het effect wilt zien van de promoties die momenteel gelden. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de in de prijsvergelijker getoonde plannen standaard diegene zijn die beantwoorden aan het gebruikspatroon dat u hebt ingevoerd rekening houdende met de bestaande promoties. Deze aanpak is het gevolg van de wens van het BIPT om de gebruiker de mogelijkheid te bieden om maximaal profijt te halen van de promoties die de operatoren op de Belgische particuliere telecommunicatiemarkt aanbieden. De mogelijkheid om resultaten zonder promoties te verkrijgen blijft natuurlijk behouden door het antwoord op de vraag in verband met het meetellen van de promoties te wijzigen.

Wij vestigen evenwel uw aandacht op het feit dat men voor sommige daarvan moet voldoen aan bepaalde voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen. Als dat het geval is zal de operator voordien al een tekstveld hebben ingevuld, waarin de voorwaarden worden gespecifieerd om de voorwaardelijke promoties te kunnen genieten. U vindt die in het roze veld onder de naam van het plan.

 

De weergegeven gemiddelde maandelijkse prijs houdt rekening met alle promoties die in het programma geregistreerd zijn. Ga dus a.u.b. na of u wel degelijk aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de voorwaardelijke promoties, om die dienst te krijgen voor de aangeduide prijs. 


 Figuur 2 –  "Snelle opzoeking" en "gepersonaliseerde opzoeking", vaste telefonie

De volgende stappen bestaan erin uw gebruikspatroon voor de volgende 3 elementen te detailleren:

§  Oproepen van een vast toestel naar een vast toestel in België (F2F-oproepen);

§  Oproepen van een vast toestel naar een mobiel toestel in België (F2M-oproepen);

§  Internationale oproepen.

 

De oproepen naar speciale nummers met toeslag voor "premium"-diensten worden uitgesloten uit de tariefvergelijking.

 

De tool geeft u een scherm met standaardstellingen over de maandelijkse gebruiksduur.  Deze worden gebruikt in "de snelle opzoeking".  Dankzij de "gepersonaliseerde opzoeking" kunt u deze parameters wijzigen.

 

§  ofwel rechtstreeks door uw eigen gebruik in te voeren (u kunt daartoe een beroep doen op de informatie die uw huidige provider verschaft op uw factuur of op uw persoonlijke pagina)

§  ofwel met behulp van de schuifbalk boven aan het scherm.

 

Er wordt immers een schuifbalk tot uw beschikking gesteld waarmee u 3 vooraf bepaalde gebruikspatronen kunt kiezen: laag/gemiddeld/zwaar. Deze patronen staan voor een bepaalde belduur per maand naar vast en naar mobiel en, voor de opzoekingen voor oproepen naar mobiel, met een percentage van oproepen naar de vaakst gebelde mobiele operator. 

 

Deze standaardwaarden, die zijn berekend op basis van informatie vergaard bij de actieve operatoren op de Belgische particuliere markt, zijn rechtstreeks zichtbaar in het deel “Belgedrag”. 


4.Invoeren van oproepen naar vaste nummers

 

Figuur 3 - Details van het gebruik van F2F-oproepen

In de "gepersonaliseerde opzoeking" kunt u  de periode specificeren waarin u uw vaste toestel het vaakst gebruikt om nationaal te bellen indien het standaardantwoord "Op elk moment" voor u niet past. Door op de rechterpijl te klikken, krijgt u de keuze uit de volgende zeven opties:

  • op elk moment;
  • weekend;
  • maandag tot vrijdag overdag;
  • maandag tot vrijdag, 's avonds;
  • maandag tot vrijdag, overdag en 's avonds;
  • maandag tot vrijdag, 's avonds en tijdens weekend;
  • maandag tot vrijdag, overdag en tijdens weekend.

Het cijfer dat overeenstemt met het gemiddelde gebruikspatroon in de schuifbalk, wordt weergegeven als een gemiddeld maandelijks gebruik van oproepen van op uw toestel naar een ander vast toestel in België. U hebt echter de mogelijkheid om dit cijfer te wijzigen om te schatten wat uw werkelijke gebruik is.

 

Na het aantal maandelijks gebruikte minuten te hebben geraamd, kunt u aangeven wie de voornaamste operator is waar u naar belt en wordt u verzocht het percentage oproepen naar klanten van die operator te vermelden. 

5.Oproepen naar mobiele nummers

 

Figuur 4 - Details van het gebruik van F2M-oproepen

Om uw behoeften op het vlak van nationale F2M-verbindingen te definiëren, wordt u gevraagd om het aantal belminuten naar nationale mobiele toestellen te schatten. De standaardwaarde stemt ook hier overeen met het gemiddelde patroon van de schuifbalk.

 

Indien u deze kent, kunt u de naam van de mobiele operator specificeren naar wie u het vaakst belt. In dat geval wordt u gevraagd het percentage oproepen te preciseren die u doet naar klanten van die operator.

6.Oproepen naar het buitenland

 

 

  Indien u naar het buitenland belt, moet u de periode aanduiden waarin u uw vaste telefoon het vaakst gebruikt om te bellen naar internationale nummers. 


 

Figuur 5 - Keuze van de periodes voor internationaal gebruik

U kiest, uit een lijst van alfabetisch gerangschikte landen, de vaakst gebelde landen (maximaal drie landen) met het geraamde aantal belminuten. Voor elk voorgesteld land is het mogelijk internationale oproepen naar een vast of mobiel toestel te kiezen want de prijzen voor internationale gesprekken hangen in het algemeen af van het type van nummer in het land van bestemming.


Figuur 6 - Lijst van landen voor de internationale oproepen

7.Stap 2: gedetailleerde informatie

Deze stap is facultatief. Hier kunt u uw gebruikspatroon nog preciezer omschrijven. Die stap kan worden geactiveerd door op de knop te klikken, waardoor meer gedetailleerde gegevens over uw gebruikspatroon kunnen worden ingevoerd.  


Figuur 7 - Gedetailleerde informatie, tabel voor invoer van de gegevens

U kunt dan de veronderstellingen zien waarmee het tariefvergelijkingsprogramma rekening houdt voor de verdeling van de belminuten die u hebt aangegeven in stap 1. Het programma verdeelt die minuten over de verschillende tijdsperiodes. Als u in stap 1 bijvoorbeeld een geschat aantal belminuten naar mobiele toestellen hebt ingevoerd en de periode hebt opgegeven waarin uw vaste telefoon het vaakst wordt gebruikt om te bellen, zult u de verdeling van de minuten op basis van de dagen (week en weekend) en van de uren krijgen, alsook de spreiding over de mobiele operatoren. Deze laatste raming van de verdeling over de mobiele operatoren is standaard gebaseerd op hun marktaandeel.

U kunt dus uw ramingen inzake het gebruik van uw telefoon verfijnen op basis van de uren, dagen en operatoren.

U kunt uw gebruikspatroon detailleren voor oproepen naar vaste nummers en naar mobiele toestellen in België alsook voor internationale oproepen.

 

Nadat u die facultatieve consumptiegegevens hebt ingevoerd, kunt u de knop "Zoek" kiezen om onmiddellijk toegang te krijgen tot de resultaten die het programma voorstelt.

8.Stap 3: weergave van de resultaten

Deze stap bestaat in het verkrijgen en weergeven van de resultaten. 


Figuur 8 – Mogelijkheden voor weergave van de plannen naar de keuze van de gebruiker

De voorgestelde plannen zijn die welke u kunnen worden verstrekt in het geografische gebied dat wordt aangegeven met de postcode die op het scherm staat. Als standaardinstelling geeft deze lijst van weergegeven plannen slechts de 20 beste aanbiedingen, waarbij maximaal drie aanbiedingen per operator worden voorgesteld. De gebruiker heeft echter de mogelijkheid om het aantal getoonde resultaten te veranderen aan de hand van de desbetreffende rolmenu’s.

Het computerprogramma geeft u automatisch een lijst van de tariefplannen die in opklimmende volgorde van maandelijkse kosten gesorteerd zijn op basis van de gebruiksdetails die u hebt ingevoerd. U kunt ook de sorteervolgorde van die lijst met resultaten veranderen door op de gewenste kolomtitel te klikken (operator, tariefplan, gemiddelde maandelijkse kosten, één enkele factuur).

De lijst vermeldt de volgende gegevens:

 • het geografische gebied waarop uw opvraging betrekking heeft via de ingevoerde postcode;
 • de naam van de operator, eventueel samen met zijn logo;
 • de naam van het tariefplan;
 • de pictogrammen met betrekking tot de eventuele opties, promoties, kortingen en voordelen (extra kenmerken);  
 • het pictogram in verband met het soort van factuur (één enkele factuur of combinatie); 
 • de geraamde gemiddelde maandelijkse kosten. Daarin zit de afschrijving over 3 jaar van de installatie- en activeringskosten en ook de eventuele kosten voor de huur van de lijn. 


9.Details van de tariefplannen in de resultaten

Wanneer u uw cursor op het overeenstemmende icoon plaatst (= rode pijl rechts van de gemiddelde maandelijkse kostprijs van het plan), krijgt u de details te zien van het tariefplan in kwestie.  Bij de berekening van die gemiddelde maandelijkse kosten wordt ook rekening gehouden met de eventuele promoties (bijvoorbeeld gratis activering) en eventuele tariefopties.


Figuur 9 - Presentatie van de voornaamste eigenschappen van een plan

Wanneer u op dat icoontje klikt, verschijnt extra informatie:

 • in het linkerdeel staat informatie over de minimumduur van het contract, het soort van facturering, de aangeboden betaalmogelijkheden en de openingsuren van de klantendienst;

 

 • in het rechterdeel staat de informatie over de kwaliteit, alsook eventuele opmerkingen over opties, promoties en kortingen.

 

Wilt u de specifieke details bekijken van een van de tarieven die op het resultaatscherm vermeld zijn, dan kan dat door op de naam van een specifiek tarief te klikken (stap 3).

Indien u het gebruikspatroon dat u hebt ingevoerd wilt wijzigen, kan dat door op de knop "Uw gebruiksdetails wijzigen/bewerken" te klikken.

U kunt de lijst met resultaten afdrukken door rechtstreeks op de knop "Resultaten afdrukken" te klikken.

Wenst u meer informatie over een specifiek plan van een operator, dan klikt u op de naam van een tarief in de resultatenlijst. 

  


Figuur 10 – Hoe de details te bekijken over een voorgesteld plan

 

Op die pagina worden inlichtingen gegeven over:

 

§  de identiteit van de operator (naam, adres, telefoonnummer, e-mail en website);

   

§  de gedetailleerde informatie over en karakteristieken van het tariefplan;

§  uitvoerige informatie over de tarieven. 

 

Ontwerp en ontwikkeling door EasyChange