Even geduld aub. Berekening is in volle gang
help-button
Sluiten

Welkom bij het BIPT-onlinehulpsysteem. Door op de knop 'Help' te klikken kunt u steeds meer informatie krijgen over het scherm dat u momenteel bekijkt.

Internet - Hoe werkt het

1.Doel van de internetmodule

2.Indeling van de kosten voor internettoegang

3.Stap 1: Invoeren van uw zoekopdracht

4.Vast internet

5.Mobiel internet 

6.Gecombineerde oplossing vast internet + mobiel internet 

7.Stap 2: weergave van de resultaten

8.Details van de tariefplannen in de resultaten

 

  

1.Doel van de internetmodule

Aan de hand van deze module kunnen de gemiddelde maandelijkse kosten worden vergeleken van de tariefplannen op de Belgische particuliere markt voor het gebruik van vast internet, mobiel internet of voor een oplossing die vast en mobiel internet combineert

-         hetzij via een "snelle opzoeking" door de standaardwaarden van de tool te gebruiken;

-         hetzij via een "gepersonaliseerde opzoeking", die rekening houdt met de details van het maandelijkse gebruikspatroon zoals u het hebt ingegeven.

Deze indicatieve tool kan u helpen een specifiek tariefplan te kiezen uit de verschillende voorstellen die vandaag op de markt te koop zijn en die u in het tariefvergelijkingsprogramma kunt terugvinden.


2.Indeling van de kosten voor internettoegang

De verschillende kosten die u kunt oplopen bij de aankoop en het gebruik van telecommunicatiediensten kunnen worden ingedeeld in eenmalige kosten, vaste kosten en variabele kosten.

Eenmalige kosten: 

Bij de aankoop van een telecommunicatiedienst die een vast element omvat (= vast internet of gecombineerd internet bijvoorbeeld) kunt u te maken krijgen met drie soorten van eenmalige kosten: de aansluitingskosten, de activeringskosten en de installatiekosten. 

Ø  De aansluitingskosten hoeft u enkel te betalen indien:

-         u verhuist naar een nieuw gebouw,

-         u nooit eerder een aansluiting hebt gehad of u er geen meer hebt,

-         u het type van "distributiekanaal" wenst te wijzigen.

 

Door de sterke ontwikkeling van het Belgische immobiliënpark enerzijds en de bijzondere aard van dit soort kosten anderzijds - die per definitie nauw verband houden met de kenmerken die eigen zijn aan uw woning - heeft het BIPT besloten om geen rekening te houden met dit soort van kosten in de resultaten van de tariefvergelijking.  

Indien u tot een van deze categorieën behoort, raadt het BIPT u sterk aan om bij de operatoren van uw keuze inlichtingen in te winnen over de technische mogelijkheden en de kosten die u kunt oplopen, zodat u over informatie beschikt die perfect is afgestemd op uw specifieke geval.

Ø  De activeringskosten stemmen overeen met de kosten die de operator doorberekent om de dienst te activeren. Deze zijn verschuldigd voor elke telecommunicatiedienst die een vast element omvat maar daarvoor kan een korting gelden of ze kunnen wegvallen dankzij een tijdelijke promotie. Het tariefvergelijkingsprogramma houdt rekening met deze soorten van kosten en promotie.

 

Ø  Er zijn twee gevallen mogelijk voor de installatiekosten: ofwel voert u zelf de installatie uit ofwel wenst u deze taak toe te vertrouwen aan een technicus. Het te betalen bedrag zal afhangen van deze keuze. Daarom vraagt het programma u ook naar uw voorkeur inzake installatie. Er dient te worden opgemerkt dat bepaalde plannen slechts het ene of het andere type van installatie toestaan. Daaruit vloeit redelijk logischerwijze voort dat deze plannen, afhankelijk van het type van installatie dat u kiest, al dan niet in de door het programma voorgestelde plannen zullen worden weergegeven. Bij de weergave van de resultaten zullen de plannen volgens deze logica worden gefilterd:

 

a.      De plannen die beide installatieformules aanbieden, zullen altijd in de resultaten worden opgenomen en de door de gebruiker gekozen optie weergeven;

b.      De plannen die enkel de installatie door een technicus omvatten zullen ook altijd worden weergegeven in de resultaten. Er is geen enkele reden om de weergave van dat soort van plan te verbieden, in het bijzonder indien dat plan een goede prijs biedt;

c.       De plannen die enkel een installatie omvatten waarbij de installatie door de gebruiker moet gebeuren, zullen enkel worden weergegeven indien de gebruiker heeft gekozen voor een eigen installatie. Indien de gebruiker immers heeft gekozen voor een installatie door een technicus, zal hij niet tevreden zijn met een product dat hij zelf moet installeren.    

 

Het programma gaat er standaard van uit dat het antwoord op deze vraag "eigen installatie" is: indien de gebruiker deze parameter dus niet aanpast, zal hij alle tariefplannen kunnen zien, los van de kwestie van de installatiekosten.

De vaste kosten:

Het gaat om maandelijkse terugkerende bedragen. We noemen bijvoorbeeld de waarde van uw maandabonnement waarbij, voor zover dat van toepassing is en dat niet in dit bedrag vervat zit, de huur van de modem moet worden gerekend. Deze vaste kosten kunnen eventueel ook tariefopties omvatten, bijvoorbeeld om een volume van bijkomende data te ontvangen.

De variabele kosten:

De variabele kosten zijn kosten die worden opgelopen wanneer uw verbruik het forfait dat in de gekochte dienst zit, overschrijdt. Voor vast internet bijvoorbeeld stemt het bedrag in uw maandelijks abonnement overeen met de vaste lasten, waarbij bijvoorbeeld het extra aangekochte volume naast het bestaande volume in de basisaanbieding moet worden gerekend.

Met uitzondering van de aansluitingskosten houdt het tariefvergelijkingsprogramma rekening met deze verschillende kosten in de berekening van de gemiddelde maandelijkse kostprijs. Om de financiële impact van die kosten gedurende een relevante periode af te schrijven, heeft het BIPT als hypothese een referentieperiode van drie jaar genomen, conform de aanpak die de OESO volgt voor de studie van de tariefkorven in de telecommunicatiesector. In de praktijk betekent dit dat ervan wordt uitgegaan dat het een gemiddelde periode betreft binnen welke de consument denkt de dienst te gebruiken alvorens eventueel te overwegen om van formule of provider te veranderen.


3.Stap 1: Invoeren van uw zoekopdracht


Figuur  - Keuze van het gewenste type van aansluiting voor de opzoeking 

Ongeacht of u opteert voor de "snelle opzoeking" of voor de "gepersonaliseerde opzoeking", de eerste stap bestaat erin te preciseren wat het doel van uw opzoeking is in termen van internetdienst: vast internet, mobiel internet of een gecombineerde oplossing. Een combinatie omvat tegelijk vast internet en mobiel internet.

Om u te helpen bij uw vergelijking, is het belangrijk om te weten hoe de plannen zullen worden gefilterd in het deel weergave van de resultaten:

 • Vergelijking voor vast internet ® Weergave van de vaste en de gecombineerde plannen;
 • Opzoeking voor mobiel internet ® Enkel weergave van de mobiele plannen;
 • Opzoeking voor een combinatie ® Enkel weergave van de gecombineerde plannen.

 

De tool zal u dan een scherm tonen dat overeenstemt met de gemaakte keuze. Voor de oplossingen met vast internet - namelijk de oplossing vast internet en gecombineerde oplossing - vraagt de tool om uw postcode te vermelden en om te kiezen tussen de twee mogelijke types van installatie: ofwel kiest u voor een installatie door een technicus ofwel opteert u voor een installatie die u eigenhandig uitvoert. De voorgestelde oplossingen zullen rekening houden met uw keuze. De tool gaat er standaard van uit dat u kiest voor een "Do-It-Yourself"-oplossing.

 

Het internetscherm dat met uw keuze overeenstemt bevat standaardhypotheses over de vereiste minimale volumes die zullen worden gebruikt als u opteert voor de "snelle opzoeking".

 

Het is mogelijk om deze parameters te wijzigen

§  ofwel rechtstreeks door uw eigen gebruik in te voeren in het gedeelte "gepersonaliseerde opzoeking"

§  ofwel met behulp van de schuifbalk boven aan het scherm in het gedeelte "snelle opzoeking".

 

Er wordt immers een schuifbalk tot uw beschikking gesteld waarmee u 3 vooraf bepaalde gebruikspatronen kunt kiezen: laag/gemiddeld/zwaar. Deze zijn gelinkt aan een bepaald maandelijkse downloadvolume. Deze standaardwaarden die zijn berekend op basis van informatie vergaard bij de actieve operatoren op de Belgische particuliere markt, zijn rechtstreeks zichtbaar in het deel “Breedbandgebruik”.

 

Ongeacht het gekozen type van internet (vast internet, mobiel internet of gecombineerde oplossing) zult u daarna moeten specificeren of u al dan niet wenst dat in de resultaten het effect van de momenteel lopende promoties te zien is. U moet ook vermelden of u in de resultaten al of niet het effect wilt zien van de promoties die momenteel gelden. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de in de prijsvergelijker getoonde plannen standaard diegene zijn die beantwoorden aan het gebruikspatroon dat u hebt ingevoerd rekening houdende met de bestaande promoties. Deze aanpak is het gevolg van de wens van het BIPT om de gebruiker de mogelijkheid te bieden om maximaal profijt te halen van de promoties die de operatoren op de Belgische particuliere telecommunicatiemarkt aanbieden. De mogelijkheid om resultaten zonder promoties te verkrijgen blijft natuurlijk behouden door het antwoord op de vraag in verband met het meetellen van de promoties te wijzigen.

Wij vestigen evenwel uw aandacht op het feit dat men voor sommige daarvan moet voldoen aan bepaalde voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen. Als dat het geval is zal de operator voordien al een tekstveld hebben ingevuld, waarin de voorwaarden worden gespecifieerd om de voorwaardelijke promoties te kunnen genieten. U vindt die in het roze veld onder de naam van het plan.

De weergegeven gemiddelde maandelijkse prijs houdt rekening met alle promoties die in het programma geregistreerd zijn. Ga dus a.u.b. na of u wel degelijk aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de voorwaardelijke promoties, om die dienst te krijgen voor de aangeduide prijs.


4.Vast internet


Figuur 2–  "Snelle opzoeking" en "gepersonaliseerde opzoeking", vast internet

De waarde van de schuifbalk staat standaard op het laagste patroon. Door het pijltje naar rechts te bewegen kunt u de impact op het gewenste volume, uitgedrukt in GB, rechtstreeks visualiseren.

Voor elke zoekopdracht die een vast element omvat, namelijk vast internet of gecombineerd internet, wordt u de postcode gevraagd van de plaats van uw toekomstige aansluiting om te bepalen welke operatoren u de gewenste dienst kunnen aanbieden op die plaats. U wordt ook gevraagd om aan te geven welk soort van installatie u wenst: door een technicus of door uzelf.

Vervolgens komen in het gedeelte "gepersonaliseerde opzoeking" vragen in verband met het gewenste minimumvolume (in GB = een miljard bytes van informatie) en de vereiste snelheden (in Mbps) op maandbasis.  Pop-ups met uitleg en een link naar de website surfmobiel zijn voor u beschikbaar om uw gebruikspatroon beter te kunnen beoordelen via een reeks concrete voorbeelden van gebruik van de internetdiensten (e-mails, sociale media, downloaden van apps, streaming, ...).

De vragen in verband met de snelheden zijn optioneel. Voor elk van beide snelheden (downstream en upstream) kunt u eventueel een vereiste minimumsnelheid selecteren in een vooraf bepaalde lijst die verschijnt door op de kleine pijl rechts te klikken.
Figuur 3 - Snelheden voorgesteld door het tariefvergelijkingsprogramma

Wat betreft de transmissiesnelheden, wordt uw aandacht gevestigd op het feit dat de nominale snelheden van de internetproducten zoals weergegeven in de commerciële aanbiedingen van de operatoren en die verschijnen in het tariefvergelijkingsprogramma van het BIPT, door diverse technologische beperkingen redelijk theoretisch zijn van aard: in de praktijk kunnen de werkelijke snelheden die de klanten daadwerkelijk kunnen genieten, op sommige ogenblikken veel lager zijn dan deze nominale waarden.


5.Mobiel internet Figuur 4 –  "Snelle opzoeking" en "gepersonaliseerde opzoeking", mobiel internet

Bij de mobiel-internetdienst is er buiten de mogelijkheid om een schuifbalk te gebruiken waarmee kan worden geopteerd voor een vooraf bepaald profiel ("snelle opzoeking"), in het gedeelte "gepersonaliseerde opzoeking" een parameter waarmee rekening moet worden gehouden om u een lijst met plannen aan te bieden die het best beantwoorden aan uw verbruik: het gaat om het vereiste minimumvolume om data te downloaden (gegevens in te voeren in MB = een miljoen bytes aan informatie). Ook hier kan een link naar de website surfmobiel u helpen om het volume dat met uw verbruik overeenstemt beter te bepalen. 

6.Gecombineerde oplossing vast internet + mobiel internet

 

Figuur 5 –  "Snelle opzoeking" en "gepersonaliseerde opzoeking", gecombineerde oplossing

Voor de combinatie van vast en mobiel internet wordt in het gedeelte "gepersonaliseerde opzoeking" informatie gevraagd over:

 • de postcode van de plaats van uw toekomstige aansluiting om te bepalen welke operatoren de gewenste dienst in die gemeente zouden kunnen aanbieden wat betreft vast internet;
 • het type installatie dat u wenst (door een technicus of door uzelf) voor vast internet;
 • de vereiste maandelijkse minimumvolumes om data te downloaden (gegevens in te voeren in GB voor het vaste deel en in MB voor het mobiele deel);
 • Indien u dat wenst, kunt u de vereiste download- en uploadsnelheden voor vast internet specificeren in Mbps.

 

In het geval van een vergelijking voor een gecombineerd plan biedt de openbare interface u ook een "snelle opzoeking" aan met twee afzonderlijke schuifbalken waarop u afzonderlijk het soort van gebruik voor vast internet en voor mobiel internet kunt kiezen.

Er wordt u enkel een vraag gesteld in het kader van vergelijkingen die vast internet omvatten (vast internet of een combinatie). Deze peilt ernaar of u al dan niet een abonnement voor vaste telefonie hebt bij Proximus. Dit kan immers een rechtstreekse invloed hebben op het element “vast internet” van de aanbiedingen waartoe u al dan niet toegang hebt: indien u reeds een abonnement voor vaste telefonie hebt bij Proximus, kunt u internettoegang krijgen via een alternatieve operator die de internettoegangsdienst verstrekt zonder bijkomende kosten voor de aansluiting. 

7.Stap 2: weergave van de resultaten

De tweede stap bestaat in het verkrijgen en weergeven van de resultaten. 


Figuur 7 – Mogelijkheden voor weergave van de plannen naar de keuze van de gebruiker

De voorgestelde plannen zijn die welke u kunnen worden verstrekt in het geografische gebied dat wordt aangegeven met de postcode die op het scherm staat indien u kiest voor een oplossing met vast internet.

Als standaardinstelling geeft deze lijst van weergegeven plannen slechts de 20 beste aanbiedingen, waarbij maximaal drie aanbiedingen per operator worden voorgesteld. De gebruiker heeft echter de mogelijkheid om het aantal getoonde resultaten te veranderen aan de hand van de desbetreffende rolmenu’s.

Het programma geeft u automatisch een lijst van de tariefplannen die in opklimmende volgorde van gemiddelde maandelijkse kosten gesorteerd zijn op basis van de gebruiksdetails die u hebt ingevoerd. U kunt ook de sorteervolgorde van die lijst met resultaten veranderen door op de gewenste kolomtitel te klikken (operator, tariefplan, maandelijks abonnement, gemiddelde maandelijkse kostprijs).

Deze lijst vermeldt de volgende gegevens:

 • de geografische zone waarop uw opdracht betrekking heeft indien deze vast internet omvat;
 • de naam van de operator, eventueel samen met zijn logo;
 • de naam van het tariefplan;
 • de pictogrammen met betrekking tot de eventuele add-ons, promoties, kortingen en voordelen; 
 • het pictogram voor het soort van internet (DSL/mobiele breedband/kabel); 
 • het bedrag van het maandelijkse abonnement;
 • de geraamde gemiddelde maandelijkse kosten.

Dit omvat, naast het maandelijkse abonnement dat overeenstemt met de prijs aangegeven in de diverse communicatiemiddelen van de operatoren, bijkomende elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij de berekening van uw maandelijkse kosten. Naargelang van het internettype dat u kiest, kan het gaan over:

   •  de afschrijving over een vaste periode van 3 jaar van de installatie- en activeringskosten,
   • de eventuele huurkosten van de lijn of de kabel, de aankoopkosten of de huur van de modem, enz. 
   • Bij de berekening van deze gemiddelde maandelijkse kosten wordt ook rekening gehouden met eventuele promoties (bijvoorbeeld gratis activering), tariefopties (bijvoorbeeld een bijkomend volume boven de inbegrepen nominale volumelimiet) en/of kortingen.

Deze elementen kunnen de maandelijks te betalen gemiddelde kosten doen stijgen of dalen.


8.Details van de tariefplannen in de resultaten

 Figuur 8- Weergave van de voornaamste karakteristieken van een plan

Deze informatie wordt gedetailleerd in een venster wanneer u uw cursor op het overeenstemmende icoontje plaatst (= rode pijl rechts van de gemiddelde maandelijkse kosten van het plan). 

Wanneer u op dat icoontje klikt, verschijnt extra informatie:

 • Het rechterdeel bevat de informatie met betrekking tot de gemiddelde verdeling van de maandelijkse kosten, namelijk:  het maandelijkse abonnementsgeld van het plan, de activeringskosten, de installatiekosten, de huurprijs van de kabel, de kosten van de modem, ... alsook eventuele opmerkingen over de opties, promoties, kortingen en extra kenmerken.

Indien nodig wordt gespecificeerd of deze kosten maandelijkse huurprijzen zijn, dan wel of de lasten worden verdeeld over de hele duur van het contract.

 

 • Het deel links omvat de informatie inzake de aansluiting, meer bepaald het type toegang, de download- en uploadsnelheid, de eventuele downloadlimiet, de eventuele kosten indien deze wordt overschreden, de eventuele kosten voor huur/aankoop van de modem, de eventuele dagelijkse kosten voor mobiel internet ... alsook informatie betreffende de minimumduur van het contract, het type van facturering, de aangeboden betalingsopties en de openingsuren van de klantendienst. Wilt u de specifieke details bekijken van een van de tarieven die op het resultaatscherm vermeld zijn, dan kan dat door op de naam van een specifiek tarief te klikken (stap 3).

Indien u het gebruikspatroon dat u hebt ingevoerd wilt wijzigen, kan dat door op de knop "Uw gebruiksdetails wijzigen/bewerken" te klikken.

U kunt de lijst met resultaten afdrukken door rechtstreeks op de knop "Resultaten afdrukken" te klikken.

In deze stap kunt u de specifieke details van het tariefplan van een operator bekijken.  Men komt daar terecht door in de lijst met resultaten op de naam van een tarief te klikken:
Figuur 9– Hoe de details te bekijken over een voorgesteld plan

Op die pagina worden inlichtingen gegeven over:

§  de identiteit van de operator (naam, adres, telefoonnummer, e-mail en website);

 

§  de gedetailleerde informatie over en karakteristieken van het tariefplan.

 

 

 

Ontwerp en ontwikkeling door EasyChange